2017

Xfinity XG1V4

4K Set-Top Box

Red Dot

manufacturer: Comcast

2017

Xfinity Xi5

Wireless Set-Top Box

Red Dot

manufacturer: Comcast

2017

Xfinity XR15

Remote Control

Red Dot

manufacturer: Comcast